Salg- og lejebetingelser

Vores salg- og lejebetingelser

1. Tilbudsgrundlag

For tilbud gælder ”Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed” (AB18) med tilføjelser og fravigelser i henhold til nærværende lejebetingelser. Ved anvendelse af AB18 skal ”entreprenøren” forstås som udlejer og ”bygherre” forstås som lejer. Det forudsættes, at lejer stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed for udlejers ansatte i henhold til Arbejdstilsynets regler på lige fod med udlejers egne ansatte og andre underentreprenører. Ved manglende velfærdsforanstaltninger faktureres 150 kr. pr. dag ekskl. moms pr. montør. Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid for arbejde og materiel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af anden ordre indkommet inden modtagelse af accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder udlejer sig helt eller delvist at træde tilbage fra sit tilbud. Leverede tegninger og beskrivelser tilhører Bystillads og må ikke gøres tilgængelige for tredjemand. Disse lejebetingelser er de eneste vilkår, hvorpå udlejer er indstillet på at indgå aftale med lejer og udelukker anvendelsen af andre vilkår, medmindre udlejer i en underentreprisekontrakt eller på anden måde utvetydigt har accepteret andre vilkår.

2. Brug og opstilling

 Materiellet leveres i fejlfri og brugbar stand. Eventuelle reklamationer vedrørende mængde og/eller stand skal være udlejer i hænde senest 4 dage efter modtagelse eller færdigmontage af stilladset. Stilladset er kun beregnet til brug for de formål der er anført i tilbuddet. Stilladser der opstilles af udlejer, må først tages i brug, når stilladset af udlejer er meldt klar til brug eller der er monteret grøntskilt adgangsskilt. Det er ikke tilladt lejer af stilladset at fremleje eller udlåne stilladset til tredjemand uden udlejers tilladelse. Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejer opsat stillads/stilladser, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller mv. uden udlejers tilladelse. Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettiget til uden varsel at ophæve lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning. Specielt gøres opmærksom på kemiske væskers påvirkning af stilladsmaterialet. Lejer skal i tilfælde af ophævelse betale erstatning for den resterende lejeperiode i tillæg til andre dokumenterede ekstraomkostninger. Med hensyn til tilladelig maksimale belastninger henvises til gældende love og regler. Det forudsættes, at arealet, hvor stilladset skal anvendes er tilgængeligt, ligesom tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkeligt bæredygtig, jf. nedenfor pkt. 4, afsnit 2.

3. Lejeperiode

Lejeperiode samt sted for modtagelse og aflevering af det lejede. Leje beregnes pr. kalenderdag, der er ingen lejestop uanset vejrliget, ferier, strejker, forsinkelser uanset årsag, flyttedage o.lign. Betaling sker 8 dage efter fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives rente 1 % pr. påbegyndt måned. Lejer skal snarest mulig give meddelelse til udlejer, hvis der opstår forsinkelse med den pågældende entreprise, som har betydning for lejeperioden. Afmelding af stillads skal ske skriftligt til: afmelding@bystillads.dk.

A) Stillads, der udlejes uden montering: Lejeperioden regnes fra og med den dag stilladset forlader udlejers plads og løber til og med den dag stilladset igen modtages på udlejers plads i rengjort og ubeskadiget stand. Levering sker AB udlejers lager.

B) Stillads, der monteres og demonteres af udlejer: Lejeperioden begynder og slutter på monteringsstedet, dog først når stilladset er ryddet og rengjort. Montage faktureres med 60 % af den samlede montage/demontage pris inden påbegyndt montering. Efter endt lejeperiode vil de resterende 40 % blive faktureret. Udlejningsperioden regnes fra og med den dag som angives i lejekontrakten som startdato. Såfremt lejer ikke er i stand til at modtage levering (lejers forsinkelse) på den anførte dato, skal lejer erstatte forgæves omkostninger til pakning, transport mv., ligesom lejer uanset grunden til forsinkelsen skal betale leje fra startdatoen. Det lejede stillads stilles lejeren til disposition i arbejdsklar stand og ophører når det med 2 arbejdsdages varsel er afmeldt til retur til udlejer ved fremsendelse af mail. Ved intern flytning af stillads på byggeplads standser lejeperioden ikke.

4. Risiko, ansvar og eftersyn

I lejeperioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfter for bortkommet materiel. Indtræffer der forhold, som lejer efter ovenstående hæfter for, betales der for leje af materiellet- med fradrag for udlejers eventuelle sparede omkostninger- indtil skaden er udbedret eller udlejer har fået erstattet det bortkomne materiel. Lejer bærer endvidere risikoen for skade på tilkørselsveje, overfladebelægning, underjordiske installationer og lignende, som skyldes, at forudsætninger nævnt ovenfor i pkt. 2, sidste afsnit, ikke har været opfyldt. Ved opstilling på tag bærer lejer risikoen for skader og for tagets bæreevne. Ligeledes påtager udlejer sig ikke ansvar for skader på beplantning mv., herunder i forbindelse med montering og demontering. Lejer har i lejeperioden pligt til at foretage sikkerhedsmæssigt eftersyn af stilladset, herunder f.eks. at føre tilsyn med at fastgørelser, konsoller, net/plast mv. ikke løsnes, fjernes eller beskadiges. Vedrørende forsinkelser henvises nedenfor pkt. 6. Alle udbedringer af skader forvoldt på plast eller net-inddækninger, overdækninger efter vindstød på 15m/sek. forudsættes betalt pr. regning. Udlejers overdækninger er dimensioneret til at klare en snelast på 25 kg. pr. m2. Ved risiko for større snelast, forbeholder udlejer sig retten til at foretage snerydning på lejers regning.

5. Forsikringsforhold

For at sikre den forsikringsmæssige dækning for skader på det lejede, er der af udlejer tegnet en ALL Risk forsikring med en selvrisiko på 20.000.- Ved fakturering vil der blive påført et beløb til dækning af udgifterne forsikring som udgør 5 % af det fakturerede. Lejer kan på forlangende få udleveret en kopi af forsikringsvilkårene. Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader på fast ejendom (ruder, skilte og andet tilbehør mv.) primært af ejendommens forsikring og sekundært af udlejers ansvarsforsikring. Uanset udlejer måtte være ansvarlig for skade sket på fast ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte anmeldes til ejendommens husforsikring.

6. Forsinkelse

Udlejer er berettiget til tidfristforlængelse i henhold til AB18, § 39, samt når:

a) Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.

b) Arbejdet standses eller forsinkes af offentlige påbud eller påbud fra arbejdstilsynet der ikke klart eller udtrykkeligt følger lovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment gældende retningslinjer.

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse, jf. AB 18, § 40, stk. b betaler udlejer dagbod på 1 promille pr. arbejdsdag af kontraktsummen ekskl. moms. Ved aftaler om dagleje er beregningsgrundlaget den samlede leje ekskl. Moms for den ved tilbuddet forudsatte lejeperiode. Kan bod ikke fastlægges efter ovenstående retningslinjer, betaler udlejer erstatning efter dansk rets almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje for den tid forsinkelsen varer.

7. Sikkerhed

 Udlejer stiller kun sikkerhed, såfremt der særskilt fremsættes skriftligt påkrav herom, og såfremt lejer ligeledes stiller sikkerhed overfor udlejer. Udlejers sikkerhed ophører i så fald 10 arbejdsdage efter lejeperiodens udløb, jf. pkt. 3, medmindre lejer forinden skriftligt har fremsat krav i anledning af aftaleforholdet. Lejer betaler særskilt de ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgifter, når påkrav om sikkerhed er fremsat efter tilbudsafgivelse.

Skriv til os Ring til os