Salg- og lejebetingelser

Vores salg- og lejebetingelser

1. Tilbudsgrundlag

For tilbud gælder ”Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB92) med nedennævnte tilføjelser og frasigelser. Ved anvendelse af AB92 skal ”Entreprenøren/Bystillads” forstås som udlejer og ”bygherre/kunden” forstås som lejer. Endvidere gælder Danske Entreprenørers standardforbehold af november 1995. Det forudsættes, at lejer stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed for udlejers ansatte i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelser nr. 1017 af 17. december 1997 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid for arbejde og materiel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af ordre indkommet inden modtagelse af accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder udlejer sig helt eller delvist at træde tilbage fra sit tilbud. Leverede tegninger og beskrivelser tilhører Bystillads Aps og må ikke gøres tilgængelige for tredjemand.

2. Brug og opstilling

Materiellet leveres i fejlfri og brugbar stand. Eventuelle reklamationer vedrørende mængde og/eller stand skal være Bystillads i hænde senest 4 dage efter modtagelse/ eller færdig montage af stilladset. Stilladset er kun beregnet til brug for de formål der er anført i tilbuddet. Stilladser der opstilles af udlejer, må først tages i brug, når stilladset af udlejer er meldt klar til brug eller der er monteret grøntskilt adgangsskilt. Det er ikke tilladt lejer af stilladset at fremleje eller udlåne stilladset til tredjemand uden udlejers tilladelse. Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejer opsat stillads stilladser, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller mv. uden udlejers tilladelse. Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettiget uden varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning. Med hensyn til tilladelig maksimale belastninger henvises til gældende love og regler. Det forudsættes, at arealet, hvor stilladset skal anvendes, ligesom tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkeligt bæredygtig, jf. nedenfor pkt. 4, afsnit 2.

3. Lejeperiode

Lejeperioden samt sted for modtagelse og aflevering af det lejede. Lejer beregnes pr. kalenderdag, der er ingen lejestop uanset vejrliget, ferier og flyttedage. Betaling sker 8 dage efter afsendt faktura. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives rente 1% pr påbegyndt måned.

A) Stillads, der udlejes uden montering: Udlejningsperioden regnes fra og med den dag stilladset forlader udlejers plads og løber til og med den dag stilladset igen modtages på udlejers plads i rengjort og ubeskadiget stand. Levering AB lever.

B) Stillads, der monteres og demonteres af udlejer: Udlejningen begynder og slutter på monteringsstedet, dog først når stilladset er ryddet og rengjort. Montage vil blive faktureret med 60% af den samlede montage/demontage pris. Efter endt arbejde vil de resterende 40% blive faktureret. Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettiget i henhold til pkt. 4 uden varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning. Specielt gøres opmærksom på kemiske væskers påvirkning af stilladsmaterialet. Udlejningsperioden regnes fra og med den dag, det lejede stillads stilles lejeren til disposition i arbejdsklar stand og ophører når det med 2arbejdesdages varsel er afmeldt til retur til udlejers kontor. Ved intern flytning af stillads på byggeplads standser lejen ikke af stilladset.

 

 

 

 

4. Risiko, ansvar og eftersyn

I leje perioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfter for bortkommet materiel. Indtræffer der forhold, som lejer efter ovenstående hæfter for, betales der for leje af materiellet- med fradrag for udlejes eventuelle sparede udgifter- indtil erstatning herfor er ydet til udlejer. Lejer bære endvidere risikoen for skade på tilkørselsvej, overfladebelægning, underjordiske installationer og lignende, som skyldes, at forudsætninger nævnt ovenfor i pkt. 2, sidste afsnit, ikke har været opfyldt. Lejer har i lejeperioden pligt til at foretage sikkerhedsmæssigt eftersyn af stilladset, herunder f.eks. at føre tilsyn med, at fastgørelser, konsoller, net/plast mv. ikke løsnes, fjernes eller beskadiges. Vedrørende forsinkelser henvises nedenfor pkt. 6. Alle udbedringer af skader forvoldt på plast eller net-inddækninger, overdækninger efter vindstød på 17m/s forudsættes betalt pr. regning. Vores overdækninger er dimensioneret til at klare en snelast på 25kg. Pr. m2. Ved risiko for større snelast, forbeholder Bystillads Aps sig retten til at fortage snerydning på kundens regning.

5. Forsikringsforhold

For at sikre den forsikringsmæssige dækning for skader på det lejede, er der af udlejer tegnet en ALL. Risk forsikring med en selvrisiko på 20.000.- Ved fakturering vil der blive påført et beløb til dækning af udgifterne forsikring som udgør 5% af det fakturerede. Lejer kan på forlangende få udleveret en kopi af forsikringsvilkårene. Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader på fast ejendom (ruder, skilte og andet tilbehør mv.) primært af ejendommens forsikring og sekundært af udlejers ansvarsforsikring. Uanset udlejer måtte være ansvarlig for skade sket på fast ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte anmeldes til ejendommens husforsikring. PVC og net afdækning regnes for solgt til dem, og alle udbedringer af skader, forvoldt på afdækning, herunder ved vind påvirknng ved vindstød på 15 m/sek. eller derover, forudsættes betalt efter regning.

6. Forsinkelse

Udlejer er berettiget til tidfristforlængelse i henhold til AB92, § 24, samt når:

a) Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindre eller sinket arbejdet. b) Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller påbud fra arbejdstilsynet der ikke klart eller udtrykkeligt følger lovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment gældende retningslinjer.

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse -jf. AB 92, §25, stk 1 Betaler udlejer dagsbod på 1 promille pr. arbejdsdag af kontraktsummen ekskl. Moms. Ved aftaler om dagleje er beregningsgrundlaget den samlede leje ekskl. Moms for den ved tilbuddet forudsatte lejeperiode. Kan bod ikke fastlægges efter ovenstående retningslinjer, betaler udlejer erstatning efter dansk rets almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje for den tid forsinkelsen varer.

7. Sikkerhed

Udlejer stiller kun sikkerhed, såfremt der er særskilt fremsættes skriftligt påkrav herom, og såfremt lejer ligeledes stiller sikkerhed overfor udlejer. Udlejers sikkerhed ophører i så fald 10 arbejdsdage efter lejeperiodens udløb, jf. pkt.3., medmindre lejer forinden skriftligt har fremsat krav i anledning af aftaleforholdet. Lejer betaler særskilt de ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgifter, når påkrav om sikkerhed er fremsat efter tilbudsafgivelse. I øvrigt gælder bestemmelser i Danske Entreprenørers standardforbehold af november 1995.

8. Stillads monteret på tag

Stillads monteret på tag da er bygherre ansvarlig for, at dette er bæredygtigt. Ligeledes garantere vi ikke for evt. skader på tage, planter, hegn og lign., som stilladset opstilles på/ved montage og demontage.